مجلات علمی

یکی از اهداف اصلی سازمان پیشگیری از سرطان غرب آسیا انتشار نتایج تحقیقات پژوهشگران و دانشمندان ایران و منطقه است؛ در این راستا سازمان در حال حاضر دارای “سه نشریه علمی” در حال انتشار و “دو نشریه علمی” در دست انتشار می باشد:

نشریه علمی APJCP (ورود به سایت مجله)

نشریه علمی APJCB  (ورود به سایت مجله)

نشریه علمی APJCC (ورود به سایت مجله)

نشریه علمی APJEC (در زمینه سرطان و محیط زیست – در دست انتشار…)

نشریه علمی APJCN (در زمینه سرطان و علوم پرستاری -در دست انتشار …)