یکی از اهداف مهم “موسسه پیشگیری از سرطان غرب آسیا” کمک به دانشمندان و پژوهشگران ایران و منطقه است تا نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های خود را در مورد سرطان منتشر کنند؛ در این زمینه موسسه دارای سه نشریه علمی فعال و دو نشریه علمی در حال انتشار می باشد:

الف- نشریه علمی APJCP (ورود به سایت مجله)

ب- نشریه علمی APJCB  (ورود به سایت مجله)

ج- نشریه علمی APJCC (ورود به سایت مجله)

د-نشریه علمی APJEC (در زمینه محیط زیست و سرطان) در دست انتشار…

ه – نشریه علمی APJCN (در زمینه علوم پرستاری و سرطان) در دست انتشار…